درصد توزیع افراد شاغل در حوزه ساختمان در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد شاغل در حوزه ساختمان در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد شاغل در حوزه ساختمان در خانوارهای مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع افراد شاغل در حوزه ساختمان در خانوارهای مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.