جمع کل دانش آموزان

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تعداد کل دانش آموزان در بازه سال های تحصیلی 1347 تا 1396 را نشان می دهد.
توضیحات:
1) آمار مزبور مربوط به سال تحصیلی مهرماه سال ذکر شده تا پايان شهریور ماه سال بعد می باشد.