میزان باسوادی جمعیت مرد و زن در کشور

میزان باسوادی جمعیت مرد و زن در کشور

میزان باسوادی جمعیت مرد و زن در کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 2 اردیبهشت 1399

آمار فوق میزان باسوادی جمعیت مرد و زن در کشور را در بازه سال‌های 1335 تا 1395 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) این اطلاعات مربوط به جمعیت شش ساله و بیشتر کشور می‌باشد.
2) ميزان باسوادی، از تقسيم جمعيت شش ساله و بيشتر باسواد به كل جمعيت شش ساله و بيشتر ضربدر عدد 100 به دست مي‌آيد.