ارزش ریالی واردات از کشور استرالیا

ارزش ریالی واردات از کشور استرالیا

ارزش ریالی واردات از کشور استرالیا

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 28 اسفند 1398

آمار فوق ارزش ریالی واردات از کشور استرالیا را در بازه سال هاي 1371 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
توضيحات:
1) اطلاعات آماري در سال 1378 در دسترس نمي باشد.