درصد توزیع افراد شاغل در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد شاغل در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد شاغل در خانوارهای مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 28 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع افراد شاغل در خانوارهای مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل افراد شش ساله و بیشتر می‌باشد.