درصد توزیع جمع متوسط درآمد غیرپولی خالص ﺳﺎلانه در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع جمع متوسط درآمد غیرپولی خالص ﺳﺎلانه در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع جمع متوسط درآمد غیرپولی خالص ﺳﺎلانه در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع جمع متوسط درآمد غیرپولی خالص ﺳﺎلانه در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.