درصد توزیع متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مزد و حقوق بخش خصوصی در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مزد و حقوق بخش خصوصی در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مزد و حقوق بخش خصوصی در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مزد و حقوق بخش خصوصی در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.