درصد توزیع جمع ﻣﺘوسط درآﻣد پولی خالص سالانه در خانوار مناطق شهری

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق درصد توزیع جمع ﻣتوسط درآﻣد پولی خالص سالانه در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.