متوسط سایر درآﻣد غیرپولی خالص ﺳﺎﻻنه در خانوار مناطق شهری

متوسط سایر درآﻣد غیرپولی خالص ﺳﺎﻻنه در خانوار مناطق شهری

متوسط سایر درآﻣد غیرپولی خالص ﺳﺎﻻنه در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 اسفند 1398

آمار فوق متوسط سایر درآﻣد غیرپولی خالص ﺳﺎﻻنه در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل برآورد ارزش اجاری مسکن در برابر خدمت و رایگان و ارزش کالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، رایگان (نه از خانوار دیگر)، تولید برای مصرف در خانه، از محل کسب کشاورزی و غیر کشاورزی  می‌باشد.