متوسط ارزش جاری خالص سالانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

متوسط ارزش جاری خالص سالانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

متوسط ارزش جاری ناخالص ﺳﺎلانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 اسفند 1398

آمار فوق متوسط ارزش جاری خالص ﺳﺎلانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.