متوسط درآمدهای خالص ﺳﺎلانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

متوسط درآمدهای خالص ﺳﺎلانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

متوسط درآمدهای خالص ﺳﺎلانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 اسفند 1398

آمار فوق متوسط درآمدهای خالص ﺳﺎلانه متفرقه در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.