متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی در خانوار مناطق شهری

متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی در خانوار مناطق شهری

متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 اسفند 1398

آمار فوق متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.