جمع متوسط درآمد پولی خالص سالانه در ﺧﺎﻧﻮار مناطق شهری

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع متوسط درآمد پولی خالص سالانه در ﺧﺎﻧﻮار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.