درصد توزیع ﻣﺘﻮسط ارزش جاری ناخالص ﺳﺎلانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع ﻣﺘﻮسط ارزش جاری ناخالص ﺳﺎلانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع ﻣﺘﻮﺳط ارزش جاری ناخالص ﺳﺎلانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع ﻣﺘﻮسط ارزش جاری ناخالص ﺳﺎلانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.