درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآﻣدهای ناخالص سالانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآﻣدهای ناخالص سالانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع ﻣﺘﻮﺳط درآﻣدهای ناخالص سالانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآﻣدهای ناخالص سالانه متفرقه در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.