درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآمد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مزد و حقوق بخش تعاونی در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآمد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مزد و حقوق بخش تعاونی در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع ﻣﺘﻮﺳط درآمد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مزد و حقوق بخش تعاونی در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآمد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مزد و حقوق بخش تعاونی در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1390 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:
1) آمار قبل از سال 1389 در بخش ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد از مزد و حقوق بخش خصوصی لحاظ شده است.

2) مقادیر سال‌های 1394 و 1396 کمتر از 0.1 درصد بوده است.