درصد توزیع جمع ﻣﺘﻮسط درآﻣد پولی ناخالص ﺳﺎﻻنه در ﺧﺎﻧﻮار مناطق شهری

درصد توزیع جمع ﻣﺘﻮسط درآﻣد پولی ناخالص ﺳﺎﻻنه در ﺧﺎﻧﻮار مناطق شهری

درصد توزیع جمع ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد پولی ناخالص ﺳﺎﻻنه در ﺧﺎﻧﻮار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع جمع ﻣﺘﻮسط درآﻣد پولی ناخالص ﺳﺎﻻنه در ﺧﺎﻧﻮار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.