ﻣﺘﻮﺳط درآﻣدهای ناخالص سالانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳط درآﻣدهای ناخالص سالانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳط درآﻣدهای ناخالص سالانه متفرقه در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 24 اسفند 1398

آمار فوق متوﺳط درآﻣدهای ناخالص سالانه متفرقه در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.