ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مشاغل آزاد كشاورزی در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مشاغل آزاد كشاورزی در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مشاغل آزاد كشاورزی در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 24 اسفند 1398

آمار فوق ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مشاغل آزاد كشاورزی در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.