ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مزد و حقوق بخش تعاونی در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مزد و حقوق بخش تعاونی در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مزد و حقوق بخش تعاونی در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 24 اسفند 1398

آمار فوق ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص ﺳﺎﻻنه از مزد و حقوق بخش تعاونی در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1390 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار قبل از سال 1389 در بخش ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد از مزد و حقوق بخش خصوصی لحاظ شده است.