جمع ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد پولی ناخالص ﺳﺎﻻنه در ﺧﺎﻧﻮار مناطق شهری

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد پولی ناخالص ﺳﺎﻻنه در ﺧﺎﻧﻮار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.