درصد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟص سالانه كالاها و خدمات متفرقه در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص

درصد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟص سالانه كالاها و خدمات متفرقه در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص

درصد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟص سالانه كالاها و خدمات متفرقه در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 اسفند 1398

آمار فوق درصد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟص سالانه كالاها و خدمات متفرقه در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص را در بازه سال‌های 1383 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار مربوط به بازه سال‌های 1379 تا 1382 در بخش جمع کل لحاظ شده است.
2) این اطلاعات شامل درصد هزینه های موارد زیر می‌باشد :
الف) لوازم بهداشتی، آرایشی و خدمات شخصی
ب) لوازم شخصی و زینتی و هزینه های متفرقه شخصی
ج) خدمات اجتماعی، انواع بیمه و خدمات مالی
د) و سایر کالاها و خدمات متفرقه.

گزارشات آماری مرتبط