درصد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻنه ارتباطات در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص

درصد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻنه ارتباطات در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص

درصد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻنه ارتباطات در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 اسفند 1398

آمار فوق درصد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻنه ارتباطات در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص را در بازه سال‌های 1383 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار مربوط به بازه سال‌های 1379 تا 1382 در بخش حمل و نقل ذکر شده است.

گزارشات آماری مرتبط