درصد جمع کل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه های ﻏﻴﺮ ﺧﻮراک در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق درصد جمع کل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه های ﻏﻴﺮ ﺧﻮراک در خانوار مناطق شهری نسبت به کل هزینه ناخالص را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط