ارزش معاملات بلوک سهام بازار بورس تهران (ماهانه)

ارزش معاملات بلوک سهام بازار بورس تهران (ماهانه)

ارزش معاملات بلوک سهام بازار بورس تهران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق ارزش معاملات بلوک سهام بازار بورس تهران را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.