حجم کل سهام معامله شده در معاملات بلوک بازار بورس (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق حجم کل سهام معامله شده در معاملات بلوک بازار بورس را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.