تعداد کل معامله قبل از تخصیص در معاملات بلوک سهام بازار بورس (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق تعداد کل معامله قبل از تخصیص در معاملات بلوک سهام بازار بورس را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.