ارزش معاملات عمده سهام بازار فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش معاملات عمده سهام بازار فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش معاملات عمده سهام بازار فرابورس ایران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق ارزش معاملات عمده سهام بازار فرابورس ایران را در بازه ماهانه خرداد 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.