ارزش معاملات عمده سهام بازار بورس تهران (ماهانه)

ارزش معاملات عمده سهام بازار بورس تهران (ماهانه)

ارزش معاملات عمده سهام بازار بورس تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق ارزش معاملات عمده سهام بازار بورس تهران را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.