تعداد معامله قبل از تخصیص معاملات عمده سهام بازار بورس تهران (ماهانه)

تعداد معامله قبل از تخصیص معاملات عمده سهام بازار بورس تهران (ماهانه)

تعداد معامله قبل از تخصیص معاملات عمده سهام بازار بورس تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق تعداد معامله قبل از تخصیص معاملات عمده سهام بازار بورس تهران را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.