حجم کل سهام معامله شده در انواع معاملات بازار بورس (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق حجم کل سهام معامله شده در انواع معاملات بازار بورس را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.