درصد متوسط جمع کل هزينه سالانه گروه خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق درصد متوسط جمع کل هزينه سالانه گروه خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط