جمع کل متوسط هزينه سالانه گروه خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات در خانوار مناطق شهری

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل متوسط هزينه سالانه گروه خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط