نسبت P/E در بورس (ماهانه)

نسبت P/E در بورس (ماهانه)

نسبت P/E در بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق نسبت P/E در بورس را در بازه ماهانه فروردین 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
این آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرسانی می گردد.

گزارشات آماری مرتبط