درصد رشد ارزش سرمایه گذاری خارجی حقیقی به نسبت ماه قبل (ماهانه)

درصد رشد ارزش سرمایه گذاری خارجی حقیقی به نسبت ماه قبل (ماهانه)

درصد رشد ارزش سرمایه گذاری خارجی حقیقی به نسبت ماه قبل

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق درصد رشد ارزش سرمایه گذاری خارجی حقیقی به نسبت ماه قبل را در بازه ماهانه دی 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.