ارزش سبد سرمایه گذاری حقوقی خارجی در بورس (ماهانه)

ارزش سبد سرمایه گذاری حقوقی خارجی در بورس (ماهانه)

ارزش سبد سرمایه گذاری حقوقی خارجی در بورس

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق ارزش سبد سرمایه گذاری حقوقی خارجی در بورس را در بازه ماهانه آذر 1395 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.