ارزش سبد سرمایه گذاری حقیقی خارجی در بورس (ماهانه)

ارزش سبد سرمایه گذاری حقیقی خارجی در بورس (ماهانه)

ارزش سبد سرمایه گذاری حقیقی خارجی در بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق ارزش سبد سرمایه گذاری حقیقی خارجی در بورس را در بازه ماهانه آذر 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.