ارزش کل سبد سرمایه گذاری خارجی در بورس (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق ارزش کل سبد سرمایه گذاری خارجی در بورس را در بازه ماهانه آذر 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.