تعداد کل کدهای غیرفعال سهام در بورس (سالانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق تعداد کل کدهای غیرفعال سهام در بورس را در بازه سال هاي 1393 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مي باشد.