نرخ تورم ماهانه

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 9 فروردین 1399

آمار فوق نرخ تورم ماهانه در ایران را در بازه یک ساله بهمن 1397 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می باشد.
این آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار مرکز آمار ایران بروزرسانی می گردد.

گزارشات آماری مرتبط