درصد توزیع متوسط هزينه ناخالص سالانه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه يک خانوار

درصد توزیع متوسط هزينه ناخالص سالانه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه يک خانوار

درصد توزیع متوسط هزينه ناخالص سالانه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه يک خانوار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 26 بهمن 1398

آمار فوق درصد توزیع متوسط هزينه ناخالص سالانه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه يک خانوار در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:
1) هزينه ناخالص (جاری) خانوار، كليه هزينه‌ها به استثنای هزينه‌های شغلی و سرمايه‌گذاری را در برمی‌گيرد.