متوسط هزينه ناخالص سالانه ارتباطات يک خانوار

متوسط هزينه ناخالص سالانه ارتباطات يک خانوار

متوسط هزينه ناخالص سالانه ارتباطات يک خانوار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 26 بهمن 1398

آمار فوق متوسط هزينه ناخالص سالانه ارتباطات يک خانوار در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:
1) هزينه ناخالص (جاری) خانوار، كليه هزينه‌ها به استثنای هزينه‌های شغلی و سرمايه‌گذاری را در برمی‌گيرد.