متوسط هزينه ناخالص سالانه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت های يک خانوار

متوسط هزينه ناخالص سالانه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت های يک خانوار

متوسط هزينه ناخالص سالانه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت های يک خانوار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 26 بهمن 1398

آمار فوق متوسط هزينه ناخالص سالانه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت های يک خانوار در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:
1) هزينه ناخالص (جاری) خانوار، كليه هزينه‌ها به استثنای هزينه‌های شغلی و سرمايه‌گذاری را در برمی‌گيرد.
2) برای خانوارهايی كه نحوه تصرف مسكن آنها شخصی (مالک نشين)، در برابر خدمت و رايگان می باشد، ارزش اجاری مسكن برآورد و به جمع كل هزينه مسكن اضافه شده‌است.