به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

مقدار انتشار SO2 توسط بخش کشاورزی

مقدار انتشار SO2 توسط بخش کشاورزی

مقدار انتشار SO2 توسط بخش کشاورزی

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: تن
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 31 شهریور 1399

آمار فوق مقدار انتشار SO2 توسط بخش کشاورزی را در بازه سال هاي 1375 تا 1396 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.