به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

میانگین انتشار C توسط بخش نیروگاهی

میانگین انتشار C توسط بخش نیروگاهی

میانگین انتشار C توسط بخش نیروگاهی

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: گرم بر کیلووات ساعت
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 31 شهریور 1399

آمار فوق میانگین انتشار C توسط بخش نیروگاهی را در بازه سال هاي 1386 تا 1396 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.