به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

سهم انتشار SO2 توسط گاز طبیعی

سهم انتشار SO2 توسط گاز طبیعی

سهم انتشار SO2 توسط گاز طبیعی

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 31 شهریور 1399

آمار فوق سهم انتشار SO2 توسط گاز طبیعی را در بازه سال هاي 1381 تا 1396 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.