به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

سهم انتشار N2O توسط گاز مایع

سهم انتشار N2O توسط گاز مایع

سهم انتشار N2O توسط گاز مایع

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 30 شهریور 1399

آمار فوق سهم انتشار N2O توسط گاز مایع را در بازه سال هاي 1386 تا 1396 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.