به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

مقدار انتشار NOx از بنزین

مقدار انتشار NOx از بنزین

مقدار انتشار NOx از بنزین

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: تن
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 30 شهریور 1399

آمار فوق مقدار انتشار NOx از بنزین را در بازه سال هاي 1379 تا 1396 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.