به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

سرانه انتشار CH4 از کل بخش انرژی

سرانه انتشار CH4 از کل بخش انرژی

سرانه انتشار CH4 از کل بخش انرژی

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم به‌ازای هر نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 30 شهریور 1399

آمار فوق سرانه انتشار CH4 از کل بخش انرژی را در بازه سال هاي منتخب 1346 تا 1396 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.