جمعیت مناطق شهری

جمعیت مناطق شهری

جمعیت مناطق شهری

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/04/28
توضیحات

آمار فوق جمعیت مناطق شهری را در بازه سال‌های 1335 تا 1395 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) جمعیت غیر ساکن مربوط به سال 1390 در جمعیت کل لحاظ شده است.
2) منظور از جمعيت ساكن در نقاط شهری در هر يک از محدوده‌‌های بخش، شهرستان، استان يا كشور، جمعيت تمامی شهرهايی است كه در همان محدوده قرار دارد و جمعيت هر شهر، عبارت است از مجموع تعداد اعضای همه خانوارهای معمولی ساكن، مؤسسه‌ای و جمعيت ساكن در نقاط شهری گروهی كه اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماری در آن شهر واقع است.